logo

您所在位置网站首页 > 海量文档  > 幼儿/小学教育 > 幼儿教育

ai ei ui 一年级拼音课件.ppt 68页

本文档一共被下载: ,您可全文免费在线阅读后下载本文档。

  • 支付并下载
  • 收藏该文档
  • 百度一下本文档
  • 修改文档简介
全屏预览

下载提示

1.本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。
2.该文档所得收入(下载+内容+预览三)归上传者、原创者。
3.登录后可充值,立即自动返金币,充值渠道很便利
zāi shù bái cài bǐ sài gāi gái gǎi gài kāi kái kǎi kài hāi hái hǎi hài zhāi zhái zhǎi zhài chāi chái chǎi chài shāi shái shǎi shài bái tù nǎi nai lái qù dāi zhù zāi shù kāi chē huǒ chái bái cài bǐ sài nǚ hái zāi shù kāi chē huǒ chái bái cài bǐ sài nǚ hái fēi 飞 ei e i 复韵母 ei ēi éi ěi èi ei b bei bēi béi běi bèi p pei pēi péi pěi pèi ei m mei mēi méi měi mèi f fei fēi féi fěi fèi bēi béi běi bèi pēi péi pěi pèi mēi méi měi mèi fēi féi fěi fèi chá bēi fēi jī měi lì pèi dài bāi bái bǎi bài pāi pái pǎi pài māi mái mǎi mài dāi dái dǎi dài tāi tái tǎi tài nāi nái nǎi nài lāi lái lǎi lài ai 复韵母 gāi gái gǎi gài kāi kái kǎi kài hāi hái hǎi hài zhāi zhái zhǎi zhài chāi chái chǎi chài shāi shái shǎi shài bái tù nǎi nai lái qù dāi zhù zāi shù kāi chē huǒ chái bái cài bǐ sài nǚ hái bēi béi běi bèi pēi péi pěi pèi mēi méi měi mèi fēi féi fěi fèi ei 复韵母 chá bēi fēi jī méi huā pèi dài ei ① n ① nei ② nēi néi něi nèi ② l ② lei ① lēi léi lěi lèi ③ h ④ w ③ hei ④ wei ③ hēi héi hěi hèi ④ wēi wéi wěi wèi * a o e i u ü 单韵母 pái 排 ai α i 复韵母 ai āi ái ǎi ài ai b bai bāi bái bǎi bài ai p pai pāi pái pǎi pài ai m mai māi mái mǎi mài bai bāi bái bǎi bài pai pāi pái pǎi pài mai māi mái mǎi mài bái bài pāi mǎi pài mài bāi mái bái tù pāi zi mài zi ai d dai dāi dái dǎi dài ai t tai tāi tái tǎi tài ai n nai nāi nái nǎi nài ai l lai lāi lái lǎi lài dāi dái dǎi dài tāi tái tǎi tài nāi nái nǎi nài lāi lái lǎi lài bái bài pāi mǎi pài dài dǎi tài nǎi lài bái tù pāi zi mài zi nǎi nai lái qù dāi zhù tái qǐ bāi bái bǎi bài pāi pái pǎi pài māi mái mǎi mài dāi dái dǎi dài tāi tái tǎi tài nāi nái nǎi nài lāi lái lǎi lài bái tù pāi zi mài zi nǎi nai lái qù dāi zhù tái qǐ ai g gai gāi gái gǎi gài k kai kāi kái kǎi kài h hai hāi hái hǎi hài gāi gái gǎi gài kāi kái kǎi kài hāi hái hǎi hài zhāi zhái zhǎi zhài chāi c

发表评论

请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
用户名: 验证码: 点击我更换图片

“原创力文档”前称为“文档投稿赚钱网”,本站为“文档C2C交易模式”,即用户上传的文档直接卖给(下载)用户,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有【成交的100%(原创)】。原创力文档是网络服务平台方,若您的权利被侵害,侵权客服QQ:3005833200 电话:19940600175 欢迎举报,上传者QQ群:784321556