NaCl胁迫对甜高粱发芽期生理生化特性的影响_王秀玲.pdf 6页

 • 3
 • 0
 • 0
 • 约3.16万字
 • 2017-05-10 发布

NaCl胁迫对甜高粱发芽期生理生化特性的影响_王秀玲.pdf

文档工具:
  1. 1、本文档共6页,可阅读全部内容。
  2. 2、本文档内容版权归属内容提供方,所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议,可选择认领,认领后既往收益都归您。
  3. 3、本文档由用户上传,本站不保证质量和数量令人满意,可能有诸多瑕疵,付费之前,请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形,可联系本站下载客服投诉处理。
  4. 文档侵权举报电话:19940600175。
  NaCl胁迫对甜高粱发芽期生理生化特性的影响_王秀玲

  2010, 19(10): 2285-2290 Ecology and Environmental Sciences E-mail: editor@ NaCl * 1. 100193 2. 100193 3. // // 100081 NaCl 070140210 mmol·L-1NaCl 3BJ 8 3 132BJK15632 (POD)(CAT)(SOD) NaCl 8 PODCATSOD 3 NaCl 8 PODCATSOD 3 NaCl 132 8 132 NaCl Q945.78 A 1674-5906201010-2285-06 [Sorghum bicolor (L.) Moench] [6-7] [8] “ [9] ”[1] 6%20% 50%[2] 4 2 9913×10 hm [3] “” 8132 23BJK156 13223 BJK156 1% [4] 10 min3 (POD)(CAT)(SOD) 12 cm70140 210 mmol·L-1 NaCl 3 (0 mmol·L-1NaCl)20 mL (MDA) 3/ [4-5] 28 ℃/25 ℃60%/12 h/12 h “”2006BAD07A04 2009BADA7B013-30-1 (1973 )E-mail: wangxl0609@163.com *(1964 )E-mail: liguiying@ 2010-09-13 2286 19 10 2010 10 -2 -1 134 µmol·m ·s 0.2 mm excel(2003) 27

  文档评论(0)

  • 内容提供方:ranfand
  • 审核时间:2017-05-10
  • 审核编号:6031232125001005

  相关文档

  相关课程推荐