QQ拼音输入法--韩语配置文件 .doc 825页

 • 33
 • 0
 • 0
 • 约35.5万字
 • 2017-11-30 发布
文档工具:
  1. 1、本文档共825页,可阅读全部内容。
  2. 2、本文档内容版权归属内容提供方,所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议,可选择认领,认领后既往收益都归您。
  3. 3、本文档由用户上传,本站不保证质量和数量令人满意,可能有诸多瑕疵,付费之前,请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形,可联系本站下载客服投诉处理。
  4. 文档侵权举报电话:19940600175。
  QQ拼音输入法--韩语配置文件

  ;使用说明参考:百度空间_卿风茶社/cuihaiqing/blog/item/da954754bffb0b5d574e000c.html ;利用QQ拼音的自定义短语功能输出韩语。在记事本中打开时选择字体为:Tahoma;就可以显示韩语啦 ;--字母表-- a=2,? eo=2,? o=2,? u=2,? eu=2,? i=2,? ae=2,? e=2,? ya=2,? yeo=2,? yo=2,? yu=2,? yae=2,? ye=2,? ia=2,? ieo=2,? io=2,? iu=2,? iae=2,? ie=2,? wa=2,? wae=2,? wo=2,? we=2,? oe=2,? wi=2,? ui=2,? oa=2,? oae=2,? ueo=2,? ue=2,? oi=2,? ui=2,? eui=2,? g=1,? gg=1,? k=1,? d=1,? dd=1,? t=1,? b=1,? bb=1,? p=1,? j=1,? z=1,? jj=1,? zz=1,? ch=1,? c=1,? q=1,? s=1,? ss=1,? h=1,? n=1,? m=1,? ng=1,? r=1,? l=1,? ;;双收音 gs=1,? nz=1,? nj=1,? bs=1,? ls=1,? rs=1,? lb=1,? rb=1,? lt=1,? rt=1,? lm=1,? lg=1,? rg=1,? lt=1,? rt=1,? nh=1,? lh=1,? rh=1,? lp=1,? rp=1,? rm=1,? ;字 ga=1,? gag=1,? gagg=1,? gaG=1,? gags=1,? gan=1,? ganj=1,? ganh=1,? gad=1,? gal=1,? gar=1,? galg=1,? garg=1,? galm=1,? garm=1,? galb=1,? garb=1,? gals=1,? gars=1,? galt=1,? gart=1,? galp=1,? garp=1,? galh=1,? garh=1,? gam=1,? gab=1,? gabs=1,? gas=1,? gass=1,? gaS=1,? gang=1,? gaj=1,? gac=1,? gak=1,? gat=1,? gap=1,? gah=1,? gae=1,? gaeg=1,? gaegg=1,? gaeG=1,? gaegs=1,? gaen=1,? gaenj=1,? gaenh=1,? gaed=1,? gael=1,? gaer=1,? gaelg=1,? gaerg=1,? gaelm=1,? gaerm=1,? gaelb=1,? gaerb=1,? gaels=1,? gaers=1,? gaelt=1,? gaert=1,? gaelp=1,? gaerp=1,? gaelh=1,? gaerh=1,? gaem=1,? gaeb=1,? gaebs=1,? gaes=1,? gaess=1,? gaeS=1,? gaeng=1,? gaej=1,? gaec=1,? gaek=1,? gaet=1,? gaep=1,? gaeh=1,? gia=1,? giag=1,? giagg=1,? giaG=1,? giags=1,? gian=1,? gianj=1,? gianh=1,? giad=1,? gial=1,? giar=1,? gialg=1,? giarg=1,? gialm=1,? giarm=1,? gialb=1,? giarb=1,? gials=1,? giars=1,? gialt=1,? giart=1,? gialp=1,? giarp=1,? gialh=1,? giarh=1,? giam=1,? giab=1,? giabs=1,? gias=1,? giass=1,? giaS=1,? giang=1,? giaj=1,? giac=1,? giak=1,? giat=1,? giap=1,? giah=1,? gya=1,? gyag=1,? gyagg=1,? gyaG=1,? gyags=1,? gyan=1,? gyanj=1,? gyanh=1,? gyad=1,? gyal=1,? gyar=1,? gyalg=1,? gyarg=1,? gyalm=1,? gyarm=1,? gyalb=1,? gyarb=1,? gyals=1,? gyars=1,? gyalt=1,? gyart=1,? gyalp=1,? gyarp=1,? gyalh=1,? gyarh=1,? gyam=1,? gyab=1,? gyabs=1,?

  文档评论(0)

  • 内容提供方:shenlan118
  • 审核时间:2017-11-30
  • 审核编号:5112122034001132

  相似文档

  文档服务商城