logo

您所在位置网站首页 > 海量文档  > 幼儿/小学教育 > 幼儿教育

(完整版)1年级汉语拼音字母表.docx 7页

本文档一共被下载: ,您可全文免费在线阅读后下载本文档。

  • 支付并下载
  • 收藏该文档
  • 百度一下本文档
  • 修改文档简介
全屏预览

下载提示

1.本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。
2.该文档所得收入(下载+内容+预览三)归上传者、原创者。
3.登录后可充值,立即自动返金币,充值渠道很便利
1年级汉语拼音字母表 1年级汉语拼音字母表 PAGE PAGE # / 5 单韵母: a o e i u u 复韵母: ai ei ui ao ou iu ie ue er an en in ang eng ing ong 翘舌音: zh ch sh 整体认读音节: zhi chi shi ■ zi ci si yi wu yu ye yue yuan yin 声母表 yun ying b p m f d t n l g k h j q x zh ch sh r z c s y w 汉语拼音音节表 b ba bo bai bei bao ban ben bang beng bi bie biao bian bin bing P pa po pai pao pou pan pen pang peng pi pie piao pian pin ping im ma mo me mai mao mou man men mang meng mi mie miao miu mian min ming f fa fo fei fou fan fen fang feng d da de dai dei dao dou dan dang deng di die diao diu dian ding t ta te tai tao tou tan tang teng ti tie tiao tian ting ■ ■ ■ ■ ■ ■ n na nai nei nao no nen nang neng ni nie niao niu nian nin niang ning l la le lai lei lao lou lan lang leng li lia lie liao liu lian lin liang ling ga ge gai gei gao gou gan gen gang geng k ka ke kai kou kan ken kang keng h ha he hai hei hao hou hen hang heng j ji jia jie jiao jiu jia n jin jia ng jing q qi qia qie qiao qiu qian qin qiang qing X xi xia xie xiao xiu xian xin xiang xing zh zha zhe zhi zhai zhao zhou zha n zhe n zha ng zheng ch cha che chi chai chou cha n che n cha ng cheng sh sha she shi shai shao shou sha n she n sha ng sheng r re ri rao rou ran ren rang reng z za ze zi zai zao zou zang zeng c ca ce ci cai cao cou can cen cang ceng s sa se si sai sao sou san sen sang seng y ya yao you yan yang yu ye yue yua n yi yin yun ying W wa wo wai wei wan wen wang weng wu 前鼻韵母(5个)an en in un m 后鼻韵母四(4个)ang eng ing ong

发表评论

请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
用户名: 验证码: 点击我更换图片

“原创力文档”前称为“文档投稿赚钱网”,本站为“文档C2C交易模式”,即用户上传的文档直接卖给(下载)用户,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有【成交的100%(原创)】。原创力文档是网络服务平台方,若您的权利被侵害,侵权客服QQ:3005833200 电话:19940600175 欢迎举报,上传者QQ群:784321556