ISO14229-7-2015 UDSonLIN英文完整原版.pdf

  1. 1、本文档共11页,可阅读全部内容。
  2. 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多

SVENSKSTANDARD

SS-ISO14229-7:2015

Fastställd/Approved:2015-03-23

Publicerad/Published:2015-03-25

Utgåva/Edition:1

Språk/Language:engelska/English

ICS:43.180

Vägfordon–Enhetligadiagnostiktjänster(UDS)–

Del7:EnhetligadiagnostiktjänsteriLIN(UDSonLIN)

(ISO14229-7:2015,IDT)

Roadvehicles–Unifieddiagnosticservices(UDS)–

Part7:UDSonlocalinterconnectnetwork(UDSonLIN)

(ISO14229-7:2015,IDT)

OnlyPreview

Standarderfårvärldenattfungera

SIS(SwedishStandardsInstitute)ärenfriståendeideellföreningmedmedlemmarfrånbådeprivatochoffentlig

sektor.Viärendelavdeteuropeiskaochglobalanätverksomutarbetarinternationellastandarder.Standarderär

dokumenteradkunskaputveckladavframståendeaktörerinomindustri,näringslivochsamhälleochbefrämjar

handelövergränser,bidrartillattprocesserochprodukterblirsäkraresamteffektiviserardinverksamhet.

Deltaochpåverka

SommedlemiSIShardumöjlighetattpåverkaframtidastandarderinomdittområde

pånationell,europeiskochglobalnivå.Dufårsamtidigttillgångtilltidiginformationom

utvecklingeninomdinbransch.

Tadelavdetfärdigaarbetet

Vierbjudervårakunderalltsomrörstandarderochderastillämpning.Hososskanduköpa

allapublikationerdubehöver–alltfrånenskildastandarder,tekniskarapporterochstandard-

pakettillhandböckerochonlinetjänster.Genomvårwebbtjänste-navfårdutillgångtill

ettlättnavigeratbibliotekdärallastandardersomäraktuellafördittföretagfinnstillgängliga.

Standarderochhandböckerärkällortillkunskap.Visäljerdem.

Utveckladinkompetensochlyckasbättreidittarbete

HosSISkandugåöppnaellerföretagsinternautbildningarkringinnehållochtillämpning

avstandarder.GenomvårnärhettilldeninternationellautvecklingenochISOfårdurätt

kunskapirätttid,direktfrånkällan.Medvårkunskap

文档评论(0)

暗伤 + 关注
实名认证
内容提供者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档